fbpx Vice – Rector for Cooperation and Development | Struktura organizacyjna | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Vice – Rector for Cooperation and Development | Struktura organizacyjna

Vice – Rector for Cooperation and Development

Symbol: 
9000
Kontakt
Telephone: +48 58 523 20 18
Fax: 
+48 58 523 24 37
Zadania jednostki: 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju UG należą sprawy dotyczące realizacji przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju Uczelni oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.   

Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Uczestniczenie w realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych dotyczących rozwoju Uczelni.
 3. Koordynacja działalności związanej z wynalazczością, ochroną patentową oraz komercjalizacją wyników badań.
 4. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych (fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, programy Unii Europejskiej itp.) na podstawie odrębnych upoważnień.
 5. Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.
 6. Współpraca z organizacjami pracodawców.
 7. Współpraca z Kanclerzem i Kwestorem Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie spraw dotyczących rozwoju Uczelni.
 8. Koordynacja działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i akademickiego.
 9. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i procesów transferu technologii.
 10. Koordynacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój Uniwersytetu Gdańskiego z Programów Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych, w tym będących w dyspozycji regionu.
 1. Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 2. Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 3. Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.