fbpx Management of UG Material Assents | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Management of UG Material Assents

Management of UG Material Assents

Symbol: 
6420

Kierownik Działu

zastępca kierownika działu

Pracownicy

Zadania

 1. Prowadzi rachunkowość Uniwersytetu w zakresie ewidencji analitycznej wartości majątku oraz jego umorzenia i amortyzacji ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 2. Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową (kartoteki, księgi inwentarzowe) w zakresie:
 1. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych niskiej wartości, dla wszystkich jednostek Uniwersytetu;
 2. materiałów w magazynie UG i Wydawnictwie;
 3. metali szlachetnych i materiałów polikwidacyjnych;
 4. księgozbiorów i czasopism znajdujących się w Bibliotece UG;
 5. aparatury naukowo-badawczej.
 1. Okresowo nalicza amortyzację i umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Prowadzi kontrolę zgodności zapisów na kontach systemu finansowo-księgowego z ewidencją majątku.
 3. Prowadzi ewidencję i przechowuje dokumentację dotyczącą udostępniania sprzętu pracownikom poza teren Uczelni (rewersy).
 4. Sporządza sprawozdawczość statystyczną dotyczącą majątku Uczelni.
 5. Prowadzi czynności związane z inwentaryzacją majątku Uczelni:
 1. opracowuje plan, organizuje i przeprowadza inwentaryzację majątku Uczelni;
 2. rozlicza inwentaryzację i wyjaśnia wykazane różnice inwentaryzacyjne;
 3. przeprowadza procedury likwidacji w zakresie majątku rzeczowego;
 4. wystawia noty obciążeniowe w przypadku zawinionych niedoborów i szkód.
 1. Przy realizacji zadań przestrzega przepisów ustawy o rachunkowości, polityki rachunkowości Uniwersytetu, Instrukcji dotyczącej zasad inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uniwersytetu Gdańskiego.