fbpx Biuro Stypendialne | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Biuro Stypendialne

Biuro Stypendialne

Administration building
Bażyńskiego 1A
pok. 116, 110
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 21 87, +48 58 523 24 30
Symbol: 
3500

Head

Pracownicy

Zadania

  1. Udziela informacji na temat rodzajów stypendiów dostępnych dla studentów i doktorantów. Prowadzi działania informacyjne w celu ułatwienia studentom i doktorantom złożenie poprawnych wniosków.

  2. Udziela informacji o zaświadczeniach i innych dokumentach koniecznych i do uzyskania konkretnych form pomocy materialnej.

  3. Obsługuje przyjmowanie i opracowanie wniosków stypendialnych studentów i doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego składanych do Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS) i Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) a w szczególności wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomóg, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz innych stypendiów zgodnie z właściwym regulaminem.

  4. Opracowuje odwołania rozpatrywane przez OKS.

  5. Opracowuje decyzje administracyjne dla UKS i OKS będące podstawą do uznania wniosków o stypendia i odwołania.

  6. Opracowuje podania o przyznawanie zniżek, ulg oraz umorzeń opłat za kształcenie i usługi edukacyjne studentów oraz doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. W Centrum opracowywane są decyzje administracyjne w sprawie przyznania ww. ulg, zniżek i umorzeń.

  7. Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna działań UKS i OKS, w tym obsługa korespondencji w formie papierowej oraz elektronicznej.

  8. Opracowywanie projektów zmian prawnych, które są konieczne dla sprawnej obsługi stypendialnej: zarządzenia Rektora, Regulaminy przyznawania pomocy materialnej itd.