fbpx Controlling Department | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Controlling Department

Controlling Department

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. 408 - Kierownictwo Działu, 409, 410 - Pracownicy Działu
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 23 58, +48 58 523 31 49
Symbol: 
6010

p.o. Kierownika

p.o. Zastępcy Kierownika Działu

Pracownicy

Zadania

 1. Koordynuje prace dotyczące budżetowania jednostek i zadań, opracowywania planów rzeczowo-finansowych, monitoruje przebieg ich realizacji.
 2. Monitoruje i kontroluje plany rzeczowo-finansowe określonych obszarów działalności Uniwersytetu, w tym procesów dydaktycznych, badawczych, pomoc materialną dla studentów.
 3. Prowadzi bieżącą kontrolę przychodów i kosztów (wpływów i wydatków) jednostek organizacyjnych, bada rentowność poszczególnych zadań (form studiów, kierunków kształcenia itp.) i obszarów.
 4. Przygotowuje raporty, prognozy, analizy przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu oraz w ujęciu ogólnouczelnianym na potrzeby sprawozdawcze i zarządcze.
 5. Współdziała w tworzeniu i optymalizacji procesów dotyczących gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 6. Dokonuje podziału dotacji budżetowej tzw. „podstawowej” zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi UG.
 7. Przygotowuje informację dotyczącą stawek za godziny ponadwymiarowe na podstawie danych z podstawowych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych Uczelni.
 8. Opracowuje szacunkowe prognozy i kalkulacje kosztów kształcenia oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz sporządza kalkulacje nowo tworzonych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich formach kształcenia.
 9. Dokonuje rozliczenia kosztów kształcenia na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 10. Nadzoruje sporządzanie kosztorysów i sprawozdań realizowanych edycji studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych oraz monitoruje ich wpływy i wydatki.
 11. Sporządza materiały merytoryczne na posiedzenia Senackiej Komisji Budżetu i Finansów oraz prowadzi jej obsługę organizacyjno-administracyjną.
 12. Koordynuje i monitoruje obieg dokumentów finansowych dotyczących działalności statutowej – utrzymanie potencjału badawczego oraz sporządza informację o wpływach i wydatkach w tym zakresie.