fbpx Sekcja Umów Cywilnoprawnych | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Sekcja Umów Cywilnoprawnych

Sekcja Umów Cywilnoprawnych

Phone: +48 58 523 24 52
Symbol: 
0221

Zadania

W ramach Działu Płac funkcjonuje Sekcja Umów Cywilnoprawnych, która:

a)  Rejestruje umowy cywilnoprawne w systemie XPERT.

b)  Prowadzi kontrolę formalną rachunków wystawionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

c)   Sporządza listy wynagrodzeń oraz listy wypłat zasiłków ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych.

d)  Zgłasza umowy cywilnoprawne do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

e)  Zgłasza umowy cywilnoprawne do PPK.

f)   Oblicza i sporządza zestawienia wynagrodzeń w celu naliczenia emerytury lub renty.

g)  Realizuje obowiązki płatnika naliczając składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

h)  Realizuje obowiązki płatnika składek w zakresie PPK naliczając składki od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

i)   W ramach obowiązków płatnika nalicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych umów cywilnoprawnych oraz sporządza związaną z tym dokumentację do Urzędu Skarbowego.

j)   Przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy płac, dokumenty stanowiące podstawę naliczania wynagrodzeń i świadczeń, dokumentację rozliczeniową z ZUS, kopie informacji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, zestawienia zbiorcze dotyczące wypłaconych wynagrodzeń.

k)  Udziela informacji związanych z wypłatami wynagrodzeń oraz obciążającymi je podatkiem i składkami ZUS.”