fbpx Sekcja Obsługi Kasowej | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Sekcja Obsługi Kasowej

Sekcja Obsługi Kasowej

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 24 33
Symbol: 
6511

Head

Pracownicy

Zadania

Sekcja Obsługi Kasowej wykonuje zadania związane z obrotem gotówkowym, a w szczególności:

 1. Przeprowadza kontrolę formalną i badanie legalności dowodów kasowych oraz upoważnień będących podstawą wypłaty gotówki.
 2. Dokonuje wypłat gotówki w walucie polskiej.
 3. Przyjmuje wpłaty gotówkowe, wystawia przychodowe dowody kasowe.
 4. Rejestruje na kasie fiskalnej wpłaty dotyczące sprzedaży objętej rejestracją podatku VAT, sporządza raporty dobowe i okresowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Obsługuje moduł kasowy elektronicznego systemu finansowo-księgowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz elektroniczny system FAST w zakresie wypłat stypendiów.
 6. Przechowuje wartości pieniężne z uwzględnieniem limitu pogotowia kasowego.
 7. Sporządza raporty kasowe i przekazuje wraz z dokumentacją obrotu gotówkowego do Działu Finansowego.
 8. Współpracuje z bankiem w zakresie obrotu gotówkowego Uniwersytetu.
 9. Zapewnia bezpieczeństwo przechowywania oraz transportu gotówki.
 10. Przyjmuje, wydaje i przechowuje druki kwitariuszy kasowych oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie.
 11. Sporządza wykazy stypendiów niepodjętych w terminie.
 12. Przyjmuje, przechowuje i wydaje depozyty oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie.
 13. Uczestniczy w inwentaryzacji wartości pieniężnych.
 14. Przy realizacji zadań przestrzega Zasad Gospodarki Kasowej oraz Regulaminu ochrony wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez Uniwersytet Gdański.
 15. Prowadzi kontrolę formalną i rachunkową dokumentów finansowych oraz bada ich legalność.
 16. Przyjmuje dokumentację wpływającą do Działu Finansowego, a następnie rozdziela celem jej dalszej dekretacji.