fbpx Recruitment Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Recruitment Office

Recruitment Office

Symbol: 
3400

Head

Deputy Head

Zadania

 1. We współpracy z wydziałami podejmuje działania mające na celu opracowanie przepisów rekrutacyjnych dla kandydatów na studia w Uczelni.
 2. Obsługuje system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów dotyczących funkcjonalności systemu, merytorycznej zawartości pod kątem właściwej procedury rekrutacyjnej oraz zasad naboru na poszczególne kierunki studiów.
 3. Przeprowadza procedurę anonimizacji pracowników sporządzających testy egzaminacyjne.
 4. Nadzoruje opracowywanie testów egzaminacyjnych, przeprowadza ich rejestrację oraz dostarcza w odpowiednim terminie Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym.
 5. Opracowuje harmonogramy egzaminów wstępnych.
 6. We współpracy z wydziałami oraz Sekcją Marketingu opracowuje informator dla kandydatów na studia oraz ulotki informacyjne o poszczególnych kierunkach studiów.
 7. W ramach czynności związanych z promocją oferty edukacyjnej bierze udział w Targach Edukacyjnych.
 8. Organizuje szkolenia członków komisji rekrutacyjnych z zakresu procedur rekrutacji.
 9. Nadzoruje poprawność przebiegu procesów związanych z procedurą rekrutacyjną oraz uzgadnia wzory decyzji, podań, zaświadczeń, zawiadomień i innych dokumentów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
 10. Nadzoruje proces ogłaszania list kandydatów przyjętych na studia.
 11. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w zakresie:
 1. realizacji procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu na studia,
 2. sporządzania dokumentacji z działalności Komisji.
 1. Opracowuje dokumentację sprawozdawczą z rekrutacji w zakresie liczby kandydatów oraz osób przyjętych na studia.
 2. Wykonuje zadania z zakresu polityki informacyjnej i promocyjnej dotyczącej rekrutacji na studia wyższe.
 3. Opracowuje merytorycznie i aktualizuje stronę internetową Uniwersytetu w zakresie rekrutacji na studia wyższe.
 4. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem studentom i doktorantom zniżek w odpłatności za zajęcia dydaktyczne.