fbpx Organisation Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Organisation Office

Organisation Office

Szanowni Państwo,

Od marca bieżącego roku na platformie MS Teams został utworzony zespół „informacje prasowe o szkolnictwie wyższym”. Mogą tam Państwo znaleźć na bieżąco aktualizowane informacje o najnowszych aktach prawnych oraz wybrane artykuły z prasy dotyczące szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do dołączenia do zespołu i śledzenia publikowanych informacji:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_AEFl5zLmkw2ziUBM4slx_5mKzRRzZT-l97wsynIEWo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e33aee3-2570-492f-9bf5-068796ba707a&tenantId=b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73

 

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. 514 i 515 V piętro budynek Rektoratu UG
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 25 14, +48 58 523 31 82, +48 58 523 24 14
Fax: +48 58 523 55 89
Opening hours:

6:00 - 15:00

Symbol: 
0400

Dyrektor Biura

Pracownicy

Zadania

 1. W porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego oraz odpowiada za dokonanie ostatecznych uzgodnień i redakcję projektów uchwał Senatu, uchwał Rady UG, zarządzeń Rektora i Kanclerza.
 2. Prowadzi elektroniczną „Bazę Wewnętrznych Aktów Prawnych UG” oraz informuje jednostki organizacyjne o zmianach w prawie dotyczących działalności uczelni publicznych.
 3. Dokonuje przeglądu uchwał Senatu, uchwał Rady UG, zarządzeń Rektora oraz zarządzeń Kanclerza pod względem ich aktualności.
 4. Sprawuje merytoryczną opiekę nad stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Aktualizuje strukturę organizacyjną Uniwersytetu w oparciu o uchwały Senatu i zarządzenia Rektora. (wniosek o zmianę w stukturze jednostki organizacyjnej)
 6. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową posiedzeń Senatu oraz Rady UG
 7. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Oceniającej, oraz innych, wskazanych przez Rektora, komisji i zespołów powołanych do opracowywania spraw doraźnych.
 8. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Postępowania Etycznego Nauczycieli Akademickich, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich UG oraz innych, wskazanych przez Rektora rzeczników.
 9. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową rzeczników oraz komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów.
 10. Współpracuje z Biurem Prawnym i sekretariatem Rektora w zakresie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz prowadzi obsługę organizacyjną i biurową zewnętrznych kancelarii prawnych współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim.
 11. W oparciu o dane otrzymane od jednostek organizacyjnych sporządza projekt rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu oraz roczne sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg i wniosków.
 12. Prowadzi ewidencję pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez organy Uczelni oraz monitoruje ich aktualność w porozumieniu z sekretariatem Rektora.
 13. Prowadzi rejestr doradców i pełnomocników Rektora.
 14. Prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz monitoruje ich realizację.
 15. Opracowuje i aktualizuje „Skład osobowy UG”.
 16. Prowadzi sprawy dotyczące pieczęci urzędowych UG oraz pieczątek służbowych (wniosek o wykonanie / likwidację pieczęci i pieczątek służbowych).