fbpx Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury

Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury

Symbol: 
7A00

Samodzielne Stanowiska ds. Infrastruktury

Zadania

1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Infrastruktury należy wspieranie działań związanych z:
1) eksploatacją i technicznym utrzymaniem nieruchomości Uniwersytetu;
2) inwestycjami i remontami infrastruktury Uniwersytetu.
2. W zakresie eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomości Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury bierze udział w tworzeniu planów dotyczących w szczególności:
1) eksploatacji i konserwacji instalacji elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, hydraulicznych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz prac szklarskich i ślusarskich;
2) wydawania warunków technicznych, uzgadniania dokumentacji projektowych, obsługi rozliczeń finansowych w zakresie zużycia mediów (tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, itp.), realizacji zamówień wspólnych – na gazy techniczne, narzędzia ręczne i elektryczne, wyroby metalowe, konserwację dźwigów i innych urządzeń podlegających pod dozór UDT, badania instalacji odgromowych, przeglądy instalacji gazowych, zakupy i przeglądy sprzętu ppoż, przeglądy przewodów kominowych, zakupy telefonów, telefaksów, materiałów instalacyjnych teletechnicznych i teleinformatycznych, usług telekomunikacyjnych.
oraz uczestniczy w ich realizacji.
3. W zakresie inwestycji i remontów Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury wspiera działania dotyczące w szczególności:
1) opracowania planów realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych (w zakresie prac projektowych i robót budowlanych);
2) sprawozdawczości okresowej i rocznej dotyczącej realizowanych zadań;
3) realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności obiektów budowlanych i dążenia do uzyskania dla nowych obiektów „zero emisyjności”;
4) pozyskiwania decyzji administracyjnych warunkujących realizację robót budowlanych;
5) przygotowywania dokumentacji do postępowań na roboty budowlane (kosztorys inwestorski, opis przedmiotu zamówienia, umowa, dokumentacja projektowa);
6) przygotowywania umów na roboty budowlane i usługi projektowania;
7) nadzoru nad zleconymi pracami projektowymi wraz z ich sprawdzeniem i odbiorem;
8) nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami budowlanymi w zakresie kontroli jakości robót, zgodności realizacji z projektem, umową i obowiązującymi przepisami;
9) rozliczania inwestycji i remontów w zakresie przedsięwzięć budowlanych;
10) zlecania, nadzoru i odbioru wykonania przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
oraz bierze udział w ich realizacji.