fbpx Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów

Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. 404
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 24 26
Symbol: 
6200

Pracownicy

Zadania

 1. Dokonuje kontroli dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.
 2. Bada i weryfikuje kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Nadzoruje prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych i przestrzegania przyjętych procedur wewnętrznych.
 4. Zatwierdza do wypłaty faktury oraz inne dokumenty finansowe i dysponuje środkami pieniężnymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 5. Współpracuje z Działem Kontrolingu w zakresie weryfikacji zgodności przedstawionych do akceptacji dokumentów finansowych z posiadanymi środkami.
 6. Współpracuje z Sekcją ds. Rozliczeń w zakresie akceptacji i weryfikacji dokumentów.
 7. Uczestniczy we wdrożeniach systemów informatycznych użytkowanych przez jednostki organizacyjne w pionie Kwestora.
 8. Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem wkładów członkowskich, udzielaniem pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych (tzw. „chwilówek”), przyjmuje wnioski oraz informuje członków o stanie ich wkładów.
 9. Współdziała z Działem Płac w zakresie wypłacania, spłat i umorzeń pożyczek.
 10. Opracowuje wnioski przed rozpatrzeniem przez Zarząd Kasy Pożyczkowej oraz przygotowuje wypłaty po ich zatwierdzeniu.
 11. Współpracuje z osobą zajmującą się ewidencją księgową Kasy Pożyczkowej