fbpx Internal Audit Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Internal Audit Office

Internal Audit Office

Administration building
Bażyńskiego 1A
80-309 Gdańsk
Symbol: 
0500

Head

Audytorzy wewnętrzni

Główni specjaliści

Zadania

 1. Wspiera Rektora w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne, niezależne i konsekwentne działanie o charakterze zapewniającym i doradczym, służące poprawie skuteczności zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz ocenie systemu kontroli zarządczej.
 2. Wykonuje zadania audytowe w zgodności z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego.
 3. Opracowuje, oparte o analizę ryzyka, roczne plany audytu.
 4. W zakresie zadań zapewniających dokonuje oceny, czy:
 1. strategie, programy i cele statutowe są realizowane i osiągane;
 2. ryzyko jest prawidłowo zidentyfikowane i zarządzane;
 3. istotne informacje finansowe, zarządcze i operacyjne są dokładne i terminowe;
 4. działania pracowników są zgodne z obowiązującymi procedurami oraz ustanowionymi standardami, w tym standardami kontroli zarządczej;
 5. uwzględniane są interesy i priorytety interesariuszy.
 1. Przeprowadza audyt wewnętrzny zlecony zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministra Finansów.
 2. Monitoruje realizację zaleceń wydanych przez audytorów wewnętrznych.
 3. Wykonuje czynności sprawdzające i doradcze wydanych zaleceń.
 4. Współpracuje z audytorami zewnętrznymi i organami kontroli zewnętrznych w zakresie uzgodnionym z Rektorem.
 5. Uczestniczy w przygotowaniu rocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.