fbpx Investment and Repairs Center | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Investment and Repairs Center

Investment and Repairs Center

Administration building
Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 24 90
Fax: +48 58 523 25 20
Symbol: 
5300

Director

Deputy Head

Kierownicy Działów

Główni specjaliści ds. energetyki

Główny specjalista ds. rozliczeń

Specjalista ds. automatyki i wentylacji

Specjalista ds. systemów teletechnicznych

Specjaliści ds. eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznej

Inspektorzy nadzoru

Specjaliści ds. wentylacji i klimatyzacji

Specjaliści ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji

Specjalista ds. energii cieplnej i gazu

Specjalista ds. kosztorysowania

Specjalista ds. analiz i zarządzania zużyciem energii elektrycznej

Specjaliści ds. administracji

Zadania

 

 1. Realizuje bieżącą działalność w zakresie gospodarki remontowej i inwestycyjnej.
 2. Nadzoruje inwestycje budowlane i remonty realizowane przez Uczelnię.
 3. Opracowuje plany remontów i inwestycji.
 4. Przygotowuje, realizuje i rozlicza projekty inwestycyjne w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych i innych źródeł.
 5. Współpracuje z koordynatorami projektów, instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi, pośredniczącymi i finansującymi.
 6. Przygotowuje założenia, wytyczne oraz uzgodnienia z użytkownikami do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji i remontów budynków.
 7. Przygotowuje informacje do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów.
 8. Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji.
 9. Przyjmuje, ewidencjonuje, gromadzi i udostępnia dokumentację techniczną obiektów istniejących oraz dokumentację projektów, o których mowa w ust. 4.
 10. Sporządza sprawozdania z poniesionych nakładów finansowych, w tym wnioski o płatność.
 11. Uczestniczy w odbiorach technicznych obiektów oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą ich włączenia do składników majątkowych Uczelni.
 12. Kontroluje przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż. w czasie realizacji zadań.
 13. Przeprowadza komisyjne przeglądy obiektów Uczelni w celu określenia ich stanu technicznego.
 14. Prowadzi rozliczenia finansowe w zakresie prowadzonych zadań oraz prowadzi rejestry udzielanych zamówień i ich kosztów.
 15. Organizuje współpracę Uniwersytetu z podmiotami zapewniającymi możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych, remontowych w ramach wykonawstwa zleconego.
 16. Utrzymuje w ciągłej sprawności infrastrukturę techniczną budynków poprzez sprawowanie nadzoru nad sieciami, instalacjami, urządzeniami energetycznymi, systemami wentylacji i klimatyzacji, urządzeniami węzłów cieplnych i kotłowni oraz systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu.
 17. Zapewnia nadzór nad istniejącą infrastrukturą techniczną sieci elektroenergetycznych w celu utrzymania ciągłości ruchu, zabezpieczenia dostaw mediów oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 18. Sprawuje nadzór nad prawidłową i racjonalną pracą urządzeń energetycznych i instalacji.
 19. Planuje i analizuje koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, monitoruje zużycie czynników energetycznych oraz sporządza sprawozdania do GUS.
 20. Współpracuje z Urzędem Regulacji Energetyki, Zakładami Energetycznymi oraz innymi podmiotami w pozyskiwaniu nowych źródeł energii, zakupu energii od innych wytwórców, zakupu energii ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, zakupu ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych.
 21. Uczestniczy w przygotowaniu audytów energetycznych.
 22. Planuje i wdraża przedsięwzięcia energetyczne w celu osiągnięcia wymiernego efektu ekonomicznego związanego z ograniczeniem wielkości strat energii.
 23. Prowadzi negocjacje cen i opłat z dostawcami mediów oraz dokonuje aktualizacji zawartych umów.
 24. Nadzoruje i monitoruje prawidłowość pracy wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz przestrzega terminów ich legalizacji.
 25. Monitoruje i rejestruje dobowe i miesięczne przebiegi zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu w celu wyboru najlepszej taryfy cenowej dla poszczególnych mediów oraz uaktualnia zapotrzebowania na media.
 26. Sprawdza pod względem merytorycznym faktury za media.
 27. Opiniuje wszystkie podłączenia do sieci energetycznych i przełączenia ruchowe w sieci wszystkich rodzajów mediów, będących własnością lub eksploatowanych przez Uczelnię.
 28. Określa warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznych UG, proponuje stawki oraz opłaty za wszystkie media dla kontrahentów i najemców.
 29. Współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi UG w zakresie tworzenia i uzgadniania dokumentacji technicznej inwestycji i remontów oraz w zakresie planowania zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżącej eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, systemów i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, urządzeń w węzłach cieplnych i kotłowniach oraz systemów bezpieczeństwa.
 30. Analizuje przyczyny i podejmuje działania naprawcze i przedsięwzięcia w celu zapobieżenia lub usunięcia awarii sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, systemów i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, urządzeń w węzłach cieplnych i kotłowniach oraz systemów bezpieczeństwa.
 31. Monitoruje stan techniczny oraz prawidłowość działania systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń węzłów cieplnych i kotłowni oraz systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Uniwersytetu.
 32. Uczestniczy w przeglądach serwisowych, reguluje systemy wentylacji i klimatyzacji, urządzenia węzłów cieplnych i kotłowni oraz systemy bezpieczeństwa we współpracy z gwarantem budynku, serwisem urządzeń, a także administracją poszczególnych obiektów.
 33. Obsługuje wizualizację systemu BMS i nowoczesne systemy automatyki.