fbpx Centrum Infrastruktury Morskiej | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Centrum Infrastruktury Morskiej

Centrum Infrastruktury Morskiej

Symbol: 
7800

Director

Kierownicy Biur

Główni specjaliści ds. inwestycji

Zadania

Centrum Infrastruktury Morskiej

1.   Centrum Infrastruktury Morskiej organizuje działania wspierające realizację zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą morską w Uniwersytecie Gdańskim. W strukturę jednostki wchodzi Sekcja ds. Infrastruktury Morskiej oraz Biuro Armatora.

2.   Sekcja Infrastruktury Morskiej realizuje zadania dotyczące w szczególności:

1)  prowadzenia wszelkich spraw w zakresie wykorzystania potencjału morskiego i utrzymania oraz rozwoju infrastruktury morskiej Uniwersytetu Gdańskiego;

2)  inicjowania i wsparcia prac koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą morską;

3)  formułowania wniosków w zakresie realizacji zadań w obszarze infrastruktury morskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla władz Uczelni i wydziałów;

4)  reprezentowania stanowiska Uczelni w zakresie posiadanego pełnomocnictwa i pełnomocnictw szczegółowych przed instytucjami i organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi;

5)  inicjowania i realizacji działań promujących wykorzystanie potencjału morskiego i rozwój infrastruktury morskiej Uniwersytetu;

6)  wsparcia procesu komercjalizacji wykorzystania infrastruktury morskiej będącej w posiadaniu Uniwersytetu.

3.   Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf odpowiada w szczególności za:

1)  utrzymywanie statku naukowo badawczego „Oceanograf” w ciągłej gotowości operacyjnej i sprawności technicznej;

2)  planowanie budżetu oraz sporządzanie planu rzeczowo-finansowego wydatków zabezpieczających działalność i eksploatację statku;

3)  zabezpieczenie logistyczne statku;

4)  sporządzanie zapytań ofertowych na dostawy sprzętu, materiałów i usług dla statku;

5)  sporządzanie istotnych warunków zamówienia dla potrzeb prowadzenia przetargów;

6)  prowadzenie rejestru wydatków oraz rejestru faktur dotyczących dostaw i usług na rzecz statku;

7)  akceptacja umów cywilno-prawnych oraz faktur na podstawie odrębnego upoważnienia Rektora;

8)  przygotowywanie aplikacji o dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

9)  planowanie działalności statku, w tym:

10) planowanie rejsów oraz koordynacji zamierzeń naukowo-badawczych i dydaktycznych realizowanych przez statek,

11) sporządzanie harmonogramów zmian członków załogi.